FAQ

1. Vad är Yepzon och vem är den avsedd för?

Yepzon är namnet på en användarvänlig lokator och en service som gör det möjligt att hitta människor, husdjur och egendom. Genom att fästa en Yepzon var som helst ett objekt går det att följa med var det finns med en applikation som kan laddas ner på din smarttelefon, även om objektet skulle befinna sig på andra sidan av jordklotet.

Yepzon-apparaterna är utrustade med integrerade SIM-kort, GSM-modem och GPS-mottagare.

2. Vilken är skillnaden mellan apparaterna ONE och Freedom?

Yepzon ONE är en GPS-lokator som vi har planerat särskilt med tanke lokalisering av små barn, husdjur och egendom. Apparaten hängs eller fästs på den person eller det föremål som ska spåras, och apparaten saknar knappar och hanteras helt via mobilappen, dvs. applikationen. Teknisk information hittar du på Yepzon ONE:s produktsida.

Yepzon Freedom i sin tur är ett personligt larm med GPS-lokalisering, och den är avsedd för personer från skolålder uppåt. Utöver att apparaten lokaliserar sitt objekt fungerar Freedom-apparaterna som larm. Larmet aktiveras med apparatens SOS-knapp. Larmet skickas till applikationen som visar apparatens position. I praktiken fungerar alltså Freedom-apparaterna även för kommunikation i riktning lokator till applikation. Freedom-apparaterna har olika funktionslägen som du kan välja efter behov. Teknisk information hittar du på Yepzon Freedoms produktsida.

3. Vad kostar Yepzon?

Riktpriset för en Yepzon ONE är 99 EUR, i vilket 5 MB data ingår (motsvarar cirka 1–2 månader i aktiv användning, beroende på vilka användarinställningar du har valt). Därefter kostar användningen 3,95 €/5 MB.

Riktpriset för en Yepzon Freedom är 149 EUR, i vilket 5 MB data ingår (motsvarar cirka 1–2 månader i aktiv användning, beroende på vilka användarinställningar du har valt). Därefter kostar användningen 4,95 €/5 MB.

Telefonapplikationen visar hur mycket data som finns kvar.

4. Hur fungerar Yepzon?

Användaren hanterar sin Yepzon-lokator med Yepzon App® mobilapplikationen, där användaren kan se var apparaten befinner sig och som gör exakt lokalisering möjlig.

Användaren definierar själv hur ofta Yepzon tar kontakt med servern i applikationens Inställningar, dvs. med vilken latens en exakt lokalisering kan startas. Ju kortare kontaktintervallet är (kan vara från 1 minut), desto noggrannare är lokaliseringen. Inställningarna av kontaktintervall inverkar också på batteritiden och dataförbrukningen. Ju längre intervall, desto lägre håller batteriet sin laddning, och desto mindre data går det åt.

5. Vilken typ av smarttelefon eller surfplatta kräver Yepzon?

Yepzon kan paras ihop med en smarttelefon eller en surfplatta som uppfyller följande krav:

  • Windows Phone 8.1 + NEC (endast Yepzon ONE)
  • iPhone 4S eller senare (iOS 7.0 eller senare + Bluetooth Smart (BT 4.0))
  • Android 4.3 eller senare + NFC ELLER Bluetooth Smart (BT 4.0)

Yepzon App utnyttjar NEC-egenskapen i Windows Phone-apparater för parning med smarttelefon/surfplatta, samt i Android-apparater dessutom Bluetooth. Till iOS-apparater ansluts Yepzon ONE via Bluetooth. Med iOS- och Android-apparater utnyttjas Bluetooth även vid näravståndslokalisering av en Yepzon ONE.
Yepzon Freedom kan paras ihop med alla iOS- och Androidtelefoner som uppfyller kraven med hjälp av en QR-kod som du hittar i förpackningen. Yepzon Freedom fungerar inte med Windows Phone telefoner.

Applikationen kan låta sig installeras även på apparater som inte uppfyller kraven ovan, men i dessa fall finns det risk för att inte alla funktioner fungerar. Om du till exempel har en WP-apparat som låter applikationen installera sig, men inte lyckas para ihop den med apparaten eftersom din telefon eller surfplatta saknar NEC-egenskaper, be någon familjemedlem eller vän att para ihop din Yepzon med sin smarta apparat, och dela ut hanteringen via e-post till din WP-apparat. Efter det att du fått hanteringsfunktionerna kan du om du så vill avlägsna användarrättigheterna till din Yepzon från hens telefon eller surfplatta.

6. Var hittar jag mobilappen Yepzon App?

Yepzon App applikationen hittar du i app-butikerna hos Google, Windows Phone och Apple under namnet Yepzon App. Applikationen är kostnadsfri och kräver ingen registrering.

Applikationen fungerar emellertid inte om du inte har en Yepzon-apparat.

7. Kan jag ladda ner Yepzon-appen trots att jag inte äger någon Yepzon-lokator?

Yepzon App-applikationen låter sig installeras och startar på en kompatibel smarttelefon/surfplatta även trots att du inte äger någon Yepzon-lokator. Applikationens egenskaper kan emellertid inte utnyttjas innan du parar ihop en Yepzon-lokator med din telefon, eller delar användarrättigheten med någon annan som har en Yepzon-lokator.

8. Hur sker platsbestämningen och hur fort får jag den?

Applikationen visar förvalt platsbestämningen enligt information från GSM-nätets basstationer. Noggrannheten beror på stället, från hundratals meter till några kilometer. I tätbebyggelse är noggrannheten i allmänhet bättre än i glesbygden eller på landsbygden.

Exakt platsbestämning får du genom att klicka på Lokalisera exakt i mobilapplikationen, Yepzon App. När Yepzon nästa gång tar kontakt får den informationen om att du bett om lokalisering och startar GPS-lokalisering. Tiden det tar att få en exakt platsbestämning beror på vilket kontaktintervall du har ställt in (se punkt 9).

Trots att Yepzons GPS-mottagare är mycket känslig lyckas den inte alltid till exempel inomhus eller i parkeringshus ge exakt position. Yepzon Ones Bluetooth-lokalisering och Yepzon Freedoms WiFi-lokalisering hjälper vid lokalisering inomhus.

Yepzon skickar på basen av lokaliseringsbegäran platsinformation till applikationen var tionde sekund i tre minuters tid. Lokaliseringsbegäran kan upprepas så ofta du behöver det.

Yepzon är inte avsedd för kontinuerlig långtidsspårning.

9. Kontaktintervaller: Hur fort får jag lägesbestämningen?

Användaren definierar själv i mobilapplikationens inställningar hur ofta Yepzon ska kontakta applikationen. Detta kallar vi kontaktintervall. Hur for lägesbestämningen når användaren beror i sin tur på när lokatorn senast har gjort en platsbestämning. Väntetiden är högst den samma som det definierade kontaktintervallet.

Kontaktintervallet inverkar på batteritiden och dataförbrukningen. Användaren ska alltså själv bestämma hur ofta Yepzon vid behov ska skicka en platsbestämning.

Kontaktintervallet ställs in separat för rörelse och vila i mobilapplikationens Inställningar. När Yepzon har varit orörlig i 30 minuter övergår den automatiskt i viloläge. Så fort Yepzon rör på sig aktiveras rörelseläget igen automatiskt. Efter lokalisering visas Yepzon en stund som ”i rörelse” trots att apparaten skulle vara stationär.

Exempel 1: Lokatorns kontaktintervall är 5 minuter. Senaste kontakt skedde kl. 12.00. Användaren trycker på Lokalisera exakt –symbolen kl. 12.01. Yepzon startar då lokalisering on 4 minuter, dvs. kl. 12.05.

Exempel 2: Kontaktintervallet är 3 timmar och apparaten står i viloläge. Den senaste kontakten skedde kl. 12.00.   Användaren trycker på Lokalisera exakt –symbolen kl. 12.01. Lokaliseringen startar kl. 15.00, förutom i det fall att apparaten rör på sig tidigare, i vilket fall lokaliseringen startar så fort apparaten rör på sig.

10. När träder ändringen i kraft om jag ändrar kontaktintervall?

Senast i det skedet när Yepzon följande gång kontaktar applikationen enligt de tidigare inställningarna. Ändringar kan aktiveras omedelbart genom att ansluta apparaten till en laddare. När detta sker tar Yepzon en extra kontakt med applikationen, och ändringen aktiveras då genast.

11. Vilken är noggrannheten för Yepzons platsbestämningar?

Yepzon® använder tre olika lokaliseringsmetoder vid platsbestämning:

  • Lokalisering utgående från mobilnätets basstationer
  • GPS-satellitlokalisering
  • Lokalisering utgående från Bluetooth Smart –signal (Yepzon ONE)
  • WiFi –inomhuslokalisering (Yepzon Freedom)

Yepzon väljer självständigt det bästa lokaliseringsalternativet enligt varje situation. Med GPS-lokalisering når man i bästa fall en exakthet på 3–4 meter. Notera att GPS-lokalisering kräver kontakt med minst tre satelliter. Till exempel inomhus är GPS-signalen vanligtvis för svag eller till och med obefintlig. Då visar appen den näst exaktaste platsbestämningen på skärmen, dvs. den som använder GSM-basstationer. I städer varierar exaktheten då från några hundra meter till upp till några kilometer. På landsbygden, där basstationerna ligger glesare kan exaktheten vid lokalisering via basstationer var till och med så låg som 10 kilometer eller mer.

Yepzon Freedom är även utrustad med lokalisering via WiFi för platsbestämning inomhus. Det ger en noggrannare platsinformation, till och med på rumsnivå inomhus. WiFi-lokaliseringen utnyttjar de fem starkaste identifierbara näten för lokalisering av apparaten. Yepzon Freedom identifierar närliggande WiFi-signaler automatiskt, och lokaliseringen kräver inte inloggning på några nät.

Om du använder en Android eller iOS telefon eller en surfplatta som stöder Bluetooth Smart –teknologin och objektet som ska lokaliseras ligger inom bärighetsområdet (cirka 50 meter i störningsfria omständigheter) visar Yepzon ONE med en blå balk i kartans nedre kant hur stark Bluetooth-signalen är. Genom att förflytta dig lugnt i olika riktningar och hålla ett öga på balken går det att fastställa var din Yepzon befinner sig.

12. Vilken är skillnaden mellan vilo- och rörelseläget?

Yepzon övergår automatiskt i viloläge om den är orörlig i 30 minuter, och den återgår i rörelseläge så fort apparaten igen rör på sig. En stund efter lokaliseringen visar applikationen rörelseläge för din Yepzon trots att den är stationär. Den enda skillnaden mellan dessa lägen är att användaren kan definiera olika kontaktintervaller för dem, dvs. hur ofta Yepzon ska ta kontakt med applikationen.  De förvalda inställningarna är 5 minuters kontaktintervall i rörelseläge, och 6 timmar i viloläge.

13. Fungerar Yepzon-lokaliseringen inomhus?

Yepzon är primärt en GPS-lokator för platsinformation över hela världen. Väggar och tak dämpar signalerna från de GPS-satelliter som roterar kring jorden så kraftigt att GPS-apparater vanligtvis inte klarar att ge exakta platsbestämningar inomhus. Yepzons GPS-mottagare är emellertid synnerligen känslig, och apparaten kan lyckas med att ta emot signaler även inomhus.

Inomhus kan GPS-lokaliseringen vara mindre exakt än ute. Om apparaten inte lyckas göra en GPS-lokalisering genast under den första lokaliseringsperioden (3 minuter) lönar det sig att försöka genast igen, för positionsberäkning med svaga signaler sker långsamt. Ofta hittar apparaten sin GPS-position inomhus på det andra eller det tredje försöket.

Yepzon Freedom är utrustad med WiFi-lokalisering som ger bättre möjligheter att lokalisera apparaten även inomhus.

Yepzon ONE är utrustad med Bluetooth vilket hjälper vid lokalisering inomhus. Om din smarta apparat med Android eller iOS användarsystem stöder BT Smart, och den Yepzon som du försöker hitta är i lokaliseringsläge samt ligger inom BT-signalens räckvidd visar applikationen en blå balk i kartans nedre kant. Balkens längd korrelerar med signalstyrkan, och detta kan utnyttjas när du försöker orientera dig fram till den saknade Yepzon-lokatorn.

14. Vilka kartor använder Yepzon? Går det att få terrängkartor i applikationen?

Yepzon Appen använder telefontillverkarens egna kartor (t.ex. Googles kartor i Android-telefoner). Kartan kan om så önskas användas i satellitläge. Sedan beror det på satellitbildernas exakthet hur väl platsbestämningen framgår i terrängen. Exaktheten varierar betydligt mellan olika telefontillverkare och platser.

Kartor från tredje part kan tills vidare inte anslutas till Yepzon-applikationen.

15. Hur skiljer Freedom-lokatorernas olika inställningslägen från varandra?

Freedom har tre alternativa lägen som kan bytas ut beroende på vad du ska använda den för. I läget Snabb lokalisering står apparaten hela tiden i online-läge och lokaliseringen kan ske genast med applikationen. Detta läge utnyttjar mindre data men mer batteri. Strömsparläget är det förvalda läget och apparaten fungerar på samma sätt som ONE. Kort latenstid förbrukar mer batteri och data, medan en längre latens förbrukar mindre. Endast SOS-knapp –läget är avsett att användas endast för lokalisering av apparaten efter att bäraren tryckt på SOS-knappen. Annars står apparaten då i off-line-läge och visar inte ens grov lokalisering på kartan. Det betyder att apparaten inte går att hitta med applikationen, det enda som syns på applikationen är batteriets laddning. Efter ett SOS-larm övergår apparaten i strömsparläget som tillåter lokalisering med applikationen.

16. Hur fungerar SOS-larmet?

Tre tryck i snabb följd på Freedoms SOS-knapp skickar iväg ett larm till applikationen, vilket innebär att alla de personer som följer apparaten får ett meddelande om larmet. Samtidigt lokaliseras apparaten automatiskt. Lokaliseringen pågår i fem minuter eller tills SOS-larmet kvitteras i applikationen.

Alternativt kan en egen larmsignal aktiveras på själva Yepzon Freedom i applikationens Inställningar. Ett tryck på SOS-knappen aktiverar då förutom applikationslarmet en larmsignal på Yepzon-apparaten.

SOS-larmet fungerar på samma sätt med alla de inställningar som finns i applikationens Lägesmeny.

17. Kan vem som helst skugga mitt barn med Yepzon?

Nej, det är inte möjligt.

Den person som först ansluter sin smarttelefon till en ny Yepzon blir primäranvändare för denna Yepzon. Om man försöker para ihop en annan smarttelefon med samma Yepzon meddelar systemet att parningen inte lyckas eftersom Yepzon redan har en användare, och systemet ber den som försöker para ihop sin mobil med apparaten att be primäranvändaren att dela ut användarrättigheter.

Yepzons primäranvändare kan dela ut användarrättigheter för den Yepzon han eller hon administrerar med andra användare. Ditt barn kan alltså följas endast av personer som primäranvändaren för denna Yepzon delat ut användarrättigheter till. Alla användare kan:

– dela ut användarrättigheter

– se vem eller vilka apparater som har användarrättigheter

– ta bort rättigheter av varandra

18. Hur delar man ut användarrättigheter?

I Yepzon-applikationens Inställningar hittar du Hantera användarrättigheter där du kommer åt att dela ut användarrättigheter till andra personer. Följ de instruktioner som visas på skärmen. Hur du praktiskt ska göra när du delar ut rättigheter beror på vilket användarsystem du har, dvs. Windows Phone, Android eller iOS. Systemen har olika alternativ för hur delningslänken till användarrättigheterna skickas ut. Vi rekommenderar att du väljer e-post, eftersom den fungerar bäst mellan de olika användarsystemen. Delningslänken är aktiv i 24 timmar, och den slutar fungera om delarens användarrättigheter tas bort.

19. Hur laddar man sin Yepzon och hur lång tid tar det?

Under gummipluggen på din Yepzon-lokator hittar du ett mikro-USB uttag som du kan ansluta t.ex. till USB-porten på din dator.

Laddning av ett fullständigt tomt batteri tar cirka 2,5 timmar. Under laddningen visas texten ”Laddas” i stället för batteriets laddningsnivå. Laddningen är klar så fort texten ersatts med ”100 %”. Om du tar loss din Yepzon från laddaren innan den är klar kan batteriets laddningsnivå till och med snabbt rasa på grund av att batteriet inte är fulladdat.

Det är alltid en god idé att ladda batteriet i din Yepzons en gång om månaden, men åtminstone var tredje månad ska du göra det även om du inte använder apparaten. Om du lämnar din Yepzon utan laddning för längre tider kan batteriet urladdas och apparaten skadas.

20. Hur länge håller Yepzons batteri?

Om du kör din Yepzon med förinställda värden och på vanligt sätt håller batteriet vanligtvis laddningen i cirka 1–2 veckor. Beroende på vilka inställningar du väljer kan det hålla till och med i flera veckor, Om lokatorn till exempel kontaktar applikationen bara en gång om dagen (till exempel i båtar) kan batteriet fungera i till och med flera månader. Kom emellertid ihåg att platsbestämning i sådana fall bara kan fås enligt det inställda kontaktintervallet.

Yepzon Freedom kan användas i tre olika lägen: snabb lokalisering, strömsparläge och SOS-läge. Apparatens batteritid påverkas av vilket läge du väljer. I läget för snabb lokalisering håller batteriet vanligtvis cirka 1–2 dagar, och i SOS-läget till och med i veckor.

21. Hur kan jag påverka batteritiden?

Du kan påverka batteritiden genom att ändra kontaktintervallet i din Yepzons viloläge och rörelseläge. Ju längre kontaktintervall du väljer, desto längre håller batteriet, och samtidigt minskar dataförbrukningen.

Batteritiden påverkas även av om lokatorn är stationär (i viloläge) eller i rörelse (aktivläge). Varje lokalisering naggar lite på batteritiden.

Batteriet tappar laddningen fortare ju kallare det är.

22. Kan jag häva en parning?

Javisst. Du kan para ihop och häva, dvs. lägga till eller ta bort användarrättigheter på din Yepzon så ofta du vill. Om du vill häva användarrättigheter gör du det i mobilapplikationen i Inställningarna, där du väljer Ta bort användare.

Varje användare kan dessutom ta bort andra användares användarrättigheter. Notera att användarrättigheterna fås tillbaka endast genom att en annan användare delar ut dem. Efter att alla användare har tagits bort kan din Yepzon igen paras ihop med en mobil som den vore en ny apparat.

Användarrättigheterna är installationsspecifika i Yepzon-applikationen. Om du tar bort Yepzon-appen från din telefon kommer den ändå att fortsätta vara hopparad med telefonen. Det innebär att du kan återställa din användarstatus genom att bara helt enkelt skicka en reset-länk till din e-postadress från applikationens Inställningar. Via länken kan du vid behov återansluta apparaten.

23. Fungerar Yepzon när det är kallt?

Javisst, men Li-ion batteriets förmåga att uppta laddning i din lokator blir allt sämre ju kallare det är. Detta är typiskt för alla typer av små elektroniska apparater. Batteriet kan av säkerhetsskäl inte laddas om temperaturen går under 0° C.

24. Vad händer om jag tappar min telefon?

Av säkerhetsskäl är det klokt att dela administreringen av din Yepzon till åtminstone en annan användare utöver primäranvändaren. Då kan den andra användaren dela ut användarrättigheter till primäranvändarens nya telefon.

Det är synnerligen rekommendabelt att skapa en reset-länk i din e-post i samband med att du tar apparaten i bruk. Det gör du i applikationens Inställningar, och med länken kan du vid behov återansluta din Yepzon till en ny telefon om du skulle ha råkat tappa din telefon, eller om du har tagit bort applikationen från den. Reset-länken är ett e-postmeddelande som innehåller en länk för att ställa din Yepzon i startläge, varefter den igen kan paras ihop med en ny telefon.

Reset-länken fungerar så länge som användarens rättigheter till respektive Yepson är i kraft. Om användarrättigheterna till den användare som beställt länken tas bort, upphör samtidigt länken att fungera.

25. Hur många användare kan följa en Yepzon®-lokator?

Obegränsat.

26. Hur många Yepzon®-lokatorer kan man följa med en telefon?

Obegränsat.

27. Har primäranvändaren större rättigheter än de övriga?

Nej. Alla användare är likvärdiga.

28. Är det tryggt att bära på sig apparater som sänder radiofrekvens?

Den elektromagnetiska strålning som Yepzon sänder är jämförbar med den som kommer från en mobiltelefon. Vid användning är det värt att följa myndighetsanvisningar och att använda sunt bondförnuft. Personer som har pacemaker bör till exempel inte bära sin Yepzon i snöre kring halsen eller i bröstfickan, och det gäller förstås också mobilen.

Yepzons SAR-värde är 1,46 W/kg. Det är lägre än de gränsvärden som fastställts av myndigheterna både i EU (2,0 W/kg @10g) och i USA (1,6 W/kg @1g) för strålnings som absorberas av kroppen med ett minimiavstånd till kroppen på 5 mm.

29. Varför saknar lokatorn avbrytare? Kan jag slå av den?

För användbarhetens skull. Bäraren slipper fästa uppmärksamhet vid apparaten. Samtidigt elimineras risken för avsiktlig eller oavsiktlig avstängning.

Det går att slå av apparaten i mobilapplikationen. Till exempel under flygresor är det av säkerhetsskäl nödvändigt att stänga den. Efter att apparaten stängts krävs det alternativt att apparaten ansluts till laddaren eller klick på en telefon som stöder NEC (används inte i USA). Yepzons NEC-identifikator ligger under det bakre höljet, strax ovanför gummipluggen.

30. Hur mycket data förbrukar Yepzon?

En ny Yepzon-apparat levereras med 5 MB kostnadsfri data, vilket motsvarar cirka en månads användning med förinställda värden. Den högsta dataförbrukningen har apparaten i kontaktintervallsläget för rörelse.

YEPZON ONE:

exempel 1: apparaten är rörlig 2 h om dagen, kontaktintervallet 5 min/6 h, lokalisering 30 gånger per månad -> förbrukning 1 MB/månad

exempel 2: apparaten är rörlig 12 h om dagen, kontaktintervallet 5 min/6 h, lokalisering 300 gånger (!) per månad -> förbrukning 9 MB/månad

exempel 3: apparaten är rörlig 6 h om dagen, kontaktintervallet 1 min/6 h, lokalisering 30 gånger per månad -> förbrukning 9 MB/månad
YEPZON FREEDOM:

  • i strömsparläge (förinställt) beter sig Freedom som Yepzon ONE, se ovan
  • i läget för snabb lokalisering (läge 1) förbrukar Yepzon mycket lite data om inte lokaliseringarna sker oerhört ofta. Obs! I detta läge batteriförbrukningen störst.
  • SOS only –läget (läge 3) förbrukar ingen data alls om inte bäraren trycker på SOS-knappen
31. Vad händer när data är slut, och var kan jag skaffa mera?

Mobilapplikationen meddelar om det. Datatanken i Yepzon-applikationens Inställningar visar förbrukad data, och där kan du även skaffa mer. 5 MB räcker med förvalda inställningar i cirka en månad,

Om Datatanken helt har hunnit tömmas slår Yepzon av sig själv. Innan du kan använda den igen måste du först köpa mer data och dessutom ansluta apparaten till laddare eller klicka på en telefon som stöder NEC (gäller inte USA).

Mer data kan du köpa direkt i applikationen under Inställningar eller alternativ i vår online-butik yepzon.com/sv/shop

Det finns flera olika betalningssätt beroende både på vilken telefon du använder och på anslutningen. Alternativen är bland annat i telefonräkningen, med kreditkort, online-betalning och PayPal.

Anvisningar för hur du öppnar ett PayPal-konto: http://www.maksukamu.com/paypal-tilin-avaaminen/

32. Gäller dataköp för Yepzon-lokatorn eller behöver jag köpa separat för varje telefon?

Köpet gäller en Yepzon-lokator. Om din Yepzon följs av flera telefoner kan användarna till exempel komma överens om att betala dataköpen turvis. Dataköpet sker på basen av apparatens IMEI-kod, vilket i sin tur betyder att varje Yepzon kräver separata dataköp.

33. Sak jag betala separat för användning utomlands?

Yepzon fungerar enligt förvalda inställningar i USA och inom EU (omfattar även Norge, Schweiz och Island).

Om du behöver data för andra länder utöver dina normala köp kan du göra separata datainköp för t.ex. en semesterresa i applikationen under Inställningar. Tilläggsinformation och priser hittar du på yepzon.com/sv/roaming

34. Om jag vill sluta använda min Yepzon, vad ska jag göra?

Apparaten slocknar när datamängden förbrukats och du inte köper mer.

Om din Yepzon ligger oanvänd i över ett halvt år är det möjligt att apparatens GSM-anslutning slutar fungera. Kom även ihåg att apparatens batteri kan urladdas om du låter bli att använda den i en lång tid. Det betyder att apparaten inte går att slå på längre, och batteriet tar inte heller emot laddning.

Om du har ett avtal med månatlig fakturering, kolla vilka villkor som gäller för att avsluta användningen.

35. Yepzon har stängt sig och vägrar starta igen. Vad gör jag nu?

Alla program kan tillfälligt ”fastna” av många olika skäl. I vissa fall kan det bero på att Yepzons batteri tömts trots att applikationen visar att det finns laddning kvar.

I bägge fallen hjälper det att ansluta Yepzon till laddaren.

Om Datatanken blivit tom slår Yepzon av sig själv tills du köper mer data.

36.Fungerar Yepzon på dator?

Tills vidare har Yepzon ingen sådan möjlighet, men vi har planer på det.

37. Varför kan jag inte para ihop min telefon med Yepzon trots att jag följer alla anvisningar?

Den vanligaste orsaken är att apparaten redan parats ihop med en annan telefon. Då måste du be någon annan användare att gå in i Inställningarna och dela ut användarrättigheter till dig.

En annan orsak kan vara att telefonen inte får kontakt med Internet, eller att telefonens NEC-funktion slagits av, eller att du försöker använda fel ställen på din Yepzon eller din telefon för parningen (para ihop med apparatens bakre hölje, i telefoner beror NEC-chipets placering modellen).

Om parningen inte lyckas efter att du kollat och korrigerat allt detta kan du ännu försöka ta bort mobilapplikationen och installera den på nytt. Det kan även hjälpa att ta loss apparaten från laddaren och ansluta den igen.

38. Samlar Yepzon-applikationen in användardata?

Det krävs ingen registrering eller några lösen när du tar apparaten i användning. Användningen kräver således inte att du överlåter någon kontaktinformation. Yepson sparar inga data som kunde identifiera användaren. Apparatens IMEI-kod fungerar som identifikation vid t.ex. utredning av tekniska spörsmål.

Ett avtal med månatlig fakturering förutsätter att du skapar en användarkod (se delen om användning av tjänsten i avtalsvillkoren).

Shop now