Yleiset sopimus- ja toimitusedot

YLEISET SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

YRITYKSET JA YHTEISÖT

SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Yepzon Oy:n (jäljempänä ’Yepzon’ tai ’toimittaja’) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka on määritelty Yepzonin ja asiakkaan välisessä kirjallisessa sopimuksessa/tilauslomakkeessa.

Lisäksi sovelletaan tuote- ja palvelukohtaisia erityisehtoja.

Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Yepzonin välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen.

Sopimus syntyy kun asiakas on vahvistanut sopimuksen Yepzonin verkkopalvelussa, ja Yepzon tai Yepzonin valtuuttama kolmas taho on sen hyväksynyt.

Yepzonilla on perustellusta syystä oikeus olla hyväksymättä sopimusta.

Yepzonilla on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä ja milloin tahansa sopimussuhteen voimassaoloaikana tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

Yepzonilla on harkintansa mukaan oikeus vaatia vakuuden antamista tai ennakkomaksun suorittamista. Annetusta vakuudesta tai ennakkomaksusta Yepzon perii saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Yepzon ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Yepzonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää sopimusta kolmannelle taholle.

Yepzonilla on oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Lisäksi Yepzonilla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen saatava voidaan maksaa pätevästi ainoastaan siirron saajalle.

TUOTTEIDEN / PALVELUN TOIMITTAMINEN

Yepzon on velvollinen toimittamaan tuotteen / palvelun sovittuna aikana tai kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä.

Yepzonilla on oikeus laatia ja ylläpitää luetteloa asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tunnistamisen kannalta tarpeellisista asiakas- ja tunnistetiedoista.

Yepzonilla on lisäksi oikeus perusteltuja käyttötarkoituksia varten luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakas- ja tunnistetietoja edellyttäen, että mainittu luovutus tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Yepzon palvelun käyttö edellyttää siihen liittyvän ohjelmiston (APP) lataamista Googlen tai Applen sovelluskaupasta ja  siihen liittyvien ehtojen hyväksymistä.

PALVELUN KÄYTTÖ

Toimittajalla on oikeus toteuttaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja halutessaan käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Yepzonilla on oikeus tehdä palvelun käyttöön ja tekniikkaan vaikuttavia muutoksia sekä huolto- ja päivitystöitä. Muutoksista aiheutuvista katkoksista tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittajalla on oikeus rajoittaa palvelun käyttöä. Asiakas hyväksyy, että palvelun käyttäminen ei kaikissa tilanteissa ole häiriötöntä.

Asiakkaalla on oikeus käyttää Yepzonin palveluita sopimuksessa, näissä ehdoissa sekä mahdollisissa palvelukohtaisissa erityisehdoissa mainituilla tavoilla. Asiakas on velvollinen palvelun käytössä noudattamaan sopimusta, näitä ehtoja, palvelukohtaisia erityisehtoja sekä lakia ja viranomaisten määräyksiä.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Yepzonille laskutustietojen (kuten luottokorttitiedot) muutoksista.

Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista Yepzonin palveluun. Asiakas vastaa tietojensa oikeellisuudesta ja salasanan säilyttämisestä turvallisesti. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Yepzon varaa oikeuden olla hyväksymättä käyttäjätunnusta.

Palvelun ja sovelluksen käyttö ja tietojen tallennus tapahtuu EULAN ja Privacy Policyn mukaisesti (LINKIT).

Palvelun käyttö edellyttää erillisen Prepaid Datapaketin hankkimista Yepzon sovelluksen kautta.Tähän liittyvä Sim-kortti on Yepzonin omaisuutta ja Yepzonilla on oikeus rajoittaa palvelun käyttöä mikäli liittymää käytetään ns. kohtuullisen käytön periaatteen vastaisesti.

Asiakas on velvollinen varmistamaan että asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua jäljittämiseen tai paikantamiseen ja että tähän on aina paikannettavan henkilön tai esineen (esim. Eläin) omistajan lupa. Yepzonilla ei ole mitään vastuuta paikannettavaa kohtaan.

MAKSUT JA LASKUTUS

Yepzon päättää palveluidensa maksuista ja laskutuskausista sekä laskuttaa asiakastaan voimassaolevan hinnaston tai sopimuksen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

Yepzonilla on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen ja perusmaksua on maksettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna. Mikäli palvelua koskeva sopimus päättyy kesken laskutuskauden, perusmaksua peritään koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta miltään osin.

Yepzonilla on oikeus muuttaa palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Mikäli muutos on asiakkaalle lisäkustannuksia aiheuttava, maksun muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti asiakkaan laskutustaan varten ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen voimaanastumista.

Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittävänä eräpäivänä. Maksun viivästyessä Yepzonilla on oikeus periä viivästyneestä maksusta vuotuista korkolain 4.1 §:n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen käsittelykulun.

Yepzon on oikeutettu perimään viivästyneen laskun perinnästä aiheutuneet kohtuulliset perintäkustannukset. Mikäli asiakas ei ole maksanut erääntyineitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät kaikki palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettavaksi.

Yepzonilla on lisäksi oikeus vaatia ennakkomaksua tai vakuutta sopimuksen voimassaolon jatkamisen edellytyksenä, mikäli asiakas maksaa laskunsa toistuvasti myöhästyneenä tai asiakkaan palvelut ovat jo aiemmin olleet suljettuna maksamattomien laskujen vuoksi tai ennakkomaksun tai vakuuden pyytämiselle on muu perusteltu syy.

Yepzonilla on oikeus laskuttaa asiakkaalta myös muiden Yepzonin palveluiden kautta käytettyjen teleyritysten tai palveluntuottajien maksut teleyrityksen tai palveluntuottajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

PALVELUN SULKEMINEN

Palvelut voidaan asiakkaan pyynnöstä sulkea määräajaksi tai toistaiseksi.

Pyyntö palveluiden sulkemisesta on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Yepzonille viimeistään 7 vuorokautta ennen haluttua sulkemisaikaa.

Yepzon voi sulkea palvelun jos

(i) asiakas on asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai viranomainen on muutoin todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi

(ii) asiakas on laiminlyönyt Yepzonin erääntyneen saatavan maksun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä edellyttäen että saatavien kokonaismäärä on yli 60 euroa.

Palvelua ei kuitenkaan suljeta, jos asiakas on ennen eräpäivää tehnyt kirjallisen laskumuistutuksen, jonka käsittely on vireillä, ja riidaton osa laskusta on maksettu määräajassa

(iii) asiakas ylittää sovitun luottorajan

(iv) asiakkaan sopimuksessa ilmoitettu laskutusosoite ei pidä paikkaansa, ja oikeaa osoitetta ei saada kohtuullisin toimin selvitettyä tai ellei asiakasta kyetä muutoin tavoittamaan sopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi

(v) asiakas ei toimita näiden sopimusehtojen mukaista ennakkomaksua tai toimita muuta Yepzonin vaatimaa kohtuullista vakuutta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Yepzonin vaatimuksesta.

(vi) asiakas muistutuksesta huolimatta jatkaa sopimusvelvoitteiden tai näiden sopimusehtojen rikkomista

(vii) asiakas on todetusti aiheuttanut häiriötä palvelun käytöllä verkolle tai muille palvelun käyttäjille

(viii) palvelu on 6 kuukautta käyttämättömänä.

Palvelun uudelleen avaamisesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään sopimuksessa sovitun sopimuskauden päättyessä siten, että irtisanominen tulee toimittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle kolmea kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Mikäli palvelua ei ole irtisanottu sopimuskauden päättyessä, jatkuu se automaattisesti 12 kuukauden sopimuskausina siten, että se voidaan irtisanoa kunkin 12 kuukauden pituisen sopimuskauden päättyessä siten, että irtisanominen tulee toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä muuta johdu, Yepzonilla on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen yksittäisen ominaisuuden tuottaminen. Yepzonilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Yepzon voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, jos

(i) palvelu on ollut suljettuna maksamattomien saatavien vuoksi yhden (1) kuukauden, eikä asiakas kirjallisesta kehotuksesta huolimatta täytä maksuvelvollisuuttaan yhden (1) kuukauden kuluessa kehotuksesta.

(ii) asiakas on asetettu konkurssiin tai todettu muutoin kyvyttömäksi vastaamaan hänelle toimitusehtojen mukaan kuuluvusta velvollisuuksista.

(iii) asiakasta ei kohtuullisessa ajassa onnistuta tavoittamaan sopimukseen liittyvän olennaisen seikan selvittämiseksi.

(iv) asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta piittaamatta laiminlyönyt tämän sopimuksen mukaisia velvoiteittaan.

(v) Palvelu on kuusi kuukautta käyttämättömänä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Yepzon myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Yepzonin sopimuksen perusteella toimittamiin ohjelmistoihin ja asiakirjoihin.

Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen (EULALINKKI)ja Yepzonin erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja vain välittömästi palvelun käyttämiseen liittyen.

Ohjelmistojen ja asiakirjojen omistus- ja immateriaalioikeudet ovat Yepzonin tai kolmannen osapuolen (esim. alihankkija) omaisuutta, eikä asiakkaalle ole ilman Yepzonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

VAHINGONKORVAUS

Yepzon on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta Yepzonin törkeästä tuottamuksesta aiheutuneista asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista.

Jos Yepzon on sopimuksen perusteella velvollinen maksamaan asiakkaalle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta vakiomääräistä korvausta sopimusrikkomuksen johdosta, Yepzon on korvausvelvollinen vain siltä osin, kun asiakkaan kärsimä korvauskelpoiseksi osoitettu vahinko ylittää tällaisen vakiokorvauksen määrän.

Yepzon ei kuitenkaan missään tapauksessa korvaa välillisiä vahinkoja eikä myöskään vahinkoja, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, maksuttomista palveluista, vähäisinä pidettävistä vioista tai puutteista taikka palvelua käyttäneen omista toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista. Yepzon ei siten missään tapauksessa korvaa tulonmenetystä, ansionmenetystä tai muita vastaavia menetyksiä.

Yepzonilla ei ole korvausvelvollisuutta näiden ehtojen mukaista oikeuksiensa käytöstä.

Yepzon ei vastaa teleyritysten tai palvelujen tuottajien toiminnasta eikä näiden osapuolten aiheuttamista vahingoista.

Yepzon ei vastaa palvelun välityksellä saadun tai välitetyn tiedon sisällöstä.

Yepzon ei vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuvista tai sen aiheuttamista vahingoista.

Jos asiakas tahallisesti tai Yepzonin huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja palvelun käyttämiseen, hän vastaa Yepzonille mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta ja vian etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausta on vaadittava Yepzonlta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen tai hyvityksen perusteena oleva seikka havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

MUUT EHDOT

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Yepzonin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, fax-numeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Yepzonin tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan ilmoittamaan fax-numeroon, sähköpostiosoitteeseen taikka tekstiviestinä asiakkaan matkaviestinliittymänumeroon.

Yepzonin postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse, faksilla tai tekstiviestinä lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jääminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapautumisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet kokonaisuudessaan huomioiden on pidettävä kohtuullisena.

Sopimuksesta tai sen perusteella käytetyistä palveluista aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2016, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Toimitusehdot ovat saatavissa Yepzonilta maksutta.

Yepzon voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaille tiedotetaan muuttuvista toimitusehdoista viimeistään kolmeakymmentä (30) vuorokautta ennen niiden voimaantuloa kirjallisesti.

Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Osta nyt
Save 50% on service NOW BUY NOW!
+